Brukervilkår for Aijob

OM TJENESTEN

Aijob («Aijob-plattformen» eller «Tjenesten») er en plattform for arbeidssøkere. Tjensten benytter kunstig intelligens til å skreddersy visning av relevante stillinger for hver enkelt arbeidssøker.

Dette er brukervilkårene for Tjenesten («Brukervilkårene»). Brukervilkårene regulerer din adgang til og bruk av Tjenesten. Alle referanser til «vi» og «oss» i det følgende viser til tjenester levert av Aijob AS, Håvikebrekka 92, 5440 Mosterhavn.

Aijob-plattformen er tilgjengelig for alle arbeidssøkere over 18 år, som befinner seg i Norge eller et EU/EØS land («Kandidater»), bedrifter som skal ansette arbeidskraft («Arbeidsgivere») samt bedrifter som tilbyr arbeidskraft («Leverandører»). Universiteter og liknende utdanningsinsitusjoner likestilles med Leverandører når de på vegne av studentene gjør dem tilgjengelige for arbeidsmarkedet gjennom Aijob-plattformen.

Brukervilkårene er inndelt i fire deler:

 1. Spesifikke brukervilkår for Kandidater
 2. Spesifikke brukervilkår for Arbeidsgivere
 3. Spesifikke brukervilkår for Leverandører
 4. Generelle brukervilkår for alle som tar i bruk Tjenesten

Ved å akseptere Brukervilkårene forplikter du deg til å benytte Tjenesten i samsvar med Brukervilkårene, og på en måte som ikke er til skade for Aijob AS, Tjenesten eller andres bruk av den. Du aksepterer Brukervilkårene ved å trykke «Jeg aksepterer» når du oppretter bruker, og tar i bruk Tjenesten.

A. Brukervilkår for Kandidater

Registrering, brukernavn og passord

Tjenesten er gratis for Kandidater.

Du må registrere en brukerkonto for å ta i bruk Aijob-plattformen. Du er selv ansvarlig for sikkerheten knyttet til din brukerkonto, herunder at du til enhver tid oppbevarer innloggingsdetaljene dine trygt. Dersom du har grunn til å anta at din konto misbrukes av andre, plikter du å informere oss om dette.

Vi er ikke ansvarlig for innholdet du deler gjennom Tjenesten. Du er selv ansvarlig for at informasjonen du legger inn og innholdet du deler ikke:

 • Er misvisende, villedende eller på andre måter feilaktig;
 • Krenker noen andres opphavsrettigheter eller andre immaterielle rettigheter;
 • Utgjør sensitive personopplysninger;
 • Virker støtende eller krenkende

Innhold som bryter med Brukervilkårene vil kunne blir fjernet etter foregående varsel. Vi kan også deaktivere din brukerkonto midlertidig eller permanent ved brudd på Brukervilkårene.

Informasjonen du har lagt inn i Tjenesten vises til Arbeidsgivere i tråd med dine valgte forhåndsinnstillinger. Aktuelle Arbeidsgivere presenteres for deg delvis på bakgrunn av de opplysningene du har delt om deg selv gjennom Tjenesten.

Forhold til Arbeidsgivere

Ved bruk av Tjenesten vil du kunne komme i kontakt med Arbeidsgivere. Du er selv ansvarlig for all kontakt mellom deg og Arbeidsgiver. Vi er ikke ansvarlig for eventuell bakgrunnsjekk, avslag, ansettelse eller liknende forhold.

Forhold til Leverandørselskaper

Kandidater kan bli henvist og registrert i Tjenesten gjennom en Leverandør. Leverandøren er ansvarlig for alle forhold rundt levering av informasjon om deg. Du må selv forsikre at informasjonen som er gitt om deg er korrekt.

Du er selv ansvarlig for at din bruk ikke strider med avtaler du har med din Leverandør. Enhver uenighet mellom Kandidater og Leverandører må løses mellom partene selv.

B. Arbeidsgivere

Ansvar for egne sluttbrukere

Som Arbeidsgiver er du ansvarlig for all aktivitet dine ansatte eller andre autoriserte sluttbrukere foretar på vegne av deg, herunder at brukerne overholder Brukervilkårene.

Vi forbeholder oss retten til å deaktivere Arbeidsgivers brukerkonti midlertidig eller permanent ved brudd på Brukervilkårene. Gjentatte eller grove brudd på Brukervilkårene regnes som vesentlig mislighold av tjenesteavtalen mellom Arbeidsgiver og Aijob, og gir Aijob rett til å heve tjenesteavtalen.

Informasjon som deles og mottas i forbindelse med bruk av Tjenesten

All informasjon som mottas i forbindelse med Arbeidsgivers bruk av Aijob-plattformen skal brukes og behandles konfidensielt og forsvarlig, og utelukkende for de formål denne avtale er ment å ivareta. Dette gjelder særlig personopplysninger.

Det skal kun markedsføres reelle stillinger.

Arbeidsgiver bekrefter at Aijob kan indeksere og fremstille oppgitt stillingsinformasjon. Fremstillingen gjennomføres på den måten vi mener gir de beste muligheter for å finne relevante Kandidater til stillingen.

Ansettelsespraksis

Arbeidsgiver er ansvarlig for at alle søknadsprosesser via Aijob gjøres i samsvar med de til enhvertid gjeldende regler om ansettelsesforhold. Dette gjelder særlig arbeidsmiljøloven, samt likestillings- og diskrimineringsloven.

Personvern

Både Aijob og Arbeidsgiver er hver for seg å anse som behandlingsansvarlig for de personopplysninger man får tilgang til gjennom Tjenesten. Hver av partene har et selvstendig ansvar for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til gjeldende personvernlovgivning, og vil i rimelig grad bistå hverandre i den grad det er nødvendig for at de registrerte skal kunne utøve rettighetene de har etter personvernlovgivningen.  

C. Leverandører

Ansvar for sluttbrukere

Som Leverandør er du ansvarlig all aktivitet dine ansatte eller andre autoriserte sluttbrukere foretar på vegne av deg, herunder at brukerne overholder Brukervilkårene.

Vi forbeholder oss retten til å deaktivere Leverandørens brukerkonti midlertidig eller permanent ved brudd på Brukervilkårene. Gjentatte eller grove brudd på Brukervilkårene regnes som vesentlig mislighold av tjenesteavtalen mellom Leverandør og Aijob, og gir Aijob rett til å heve tjenesteavtalen.

Informasjon som deles eller mottas i forbindelse med bruk av Tjenesten

All informasjon som mottas i forbindelse med Aijob-plattformen skal brukes og behandles forsvarlig, og i samsvar med de formål denne avtale er ment å ivareta. Dette gjelder særlig personopplysninger.

Leverandør er ansvarlig for å ha nødvendige rettigheter til tilgjengeliggjøring av informasjon via Tjenesten, herunder at det foreligger lovlig behandlingsgrunnlag og tillatelse til å dele personopplysninger gjennom Tjenesten, i tråd med gjeldende personvernlovgivning. Det er mulig å skjule enkelte opplysninger for Arbeidsgivere ved bruk av Tjenesten.

Personvern

Både Aijob og Leverandør er hver for seg å anse som behandlingsansvarlig for personopplysninger om Kandidater som Leverandøren legger inn i Tjenesten. Hver av partene har et selvstendig ansvar for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til gjeldende personvernlovgivning, og vil i rimelig grad bistå hverandre i den grad det er nødvendig for at de registrerte skal kunne utøve rettighetene de har etter personvernlovgivningen.

D. Generelle vilkår og betingelser for alle brukere

Varighet og oppsigelse

Du kan når som helst deaktivere din brukerkonto ved å sende en mail til personvern@aijob.no

For Arbeidsgivere og Leverandører som har inngått tjenesteavtale med Aijob, løper avtalen til den avsluttes i henhold til vilkårene i tjenesteavtalen.

Endringer i Brukervilkårene eller Tjenesten

Det er brukerens ansvar å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldende brukervilkår. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer uten forvarsel. Dersom det gjøres vesentlige endringer vil bruker bli varslet. Dersom du fortsetter å bruke Tjenesten etter at endringer er gjort, anses du å ha akseptert endringen(e). 

Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake eller endre Aijob-plattformen etter eget skjønn. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tap som måtte følge av at Tjenesten er utilgjengelig.

Brukerkonto, ansvar for innhold og sikkerhet

Du må registrere en brukerkonto for å ta i bruk Aijob-plattformen. Du er selv ansvarlig for sikkerheten knyttet til din brukerkonto, herunder at du til enhver tid oppbevarer innloggingsdetaljene dine trygt. Dersom du har grunn til å anta at din konto misbrukes av andre, plikter du å informere oss om dette.

Vi er ikke ansvarlig for innholdet du deler gjennom Tjenesten. Du er selv ansvarlig for at informasjonen du legger inn og innholdet du deler ikke:

 • Er misvisende, villedende eller på andre måter feilaktig;
 • Krenker noen andres opphavsrettigheter eller andre immaterielle rettigheter;
 • Utgjør sensitive personopplysninger;
 • Virker støtende eller krenkende

Innhold som bryter med Brukervilkårene, vil kunne blir fjernet etter foregående varsel. Vi kan også deaktivere din brukerkonto midlertidig eller permanent ved brudd på Brukervilkårene.

Personopplysninger – personvern

For å kunne opprette brukerkonti og levere Tjenesten, behandler vi personopplysninger om alle brukere, slik som navn og kontaktopplysninger.

Utover personopplysningene som må oppgis i forbindelse med registrering av brukerkonto, velger du selv hvilke personopplysninger du deler gjennom Tjenesten. Tjenesten er ikke ment for å dele sensitive personopplysninger.

Vi behandler dine personopplysninger i tråd med gjeldende personvernlovgivning og i henhold til vår personvernerklæring.

Vi bruker i tillegg informasjonskapsler (cookies) for å tilpasse Tjenesten til brukeren, og til å føre statistikk over hvordan Tjenesten brukes. En fullstendig oversikt over alle informasjonskapslene vi bruker finner du her.

Immaterielle rettigheter

Vi eier alle rettighetene til Tjenesten. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, konseptet, designet, varemerkene, know-how, forretningshemmeligheter, opphavsrett og øvrige immaterielle rettigheter.

Brukerne av Tjenesten er ved aksept av disse Brukervilkårene gitt en bruksrett til Tjenesten, begrenset til de funksjonene som er gjort tilgjengelig for brukerne til enhver tid. Bruksretten gir ikke rett til å modifisere, reprodusere, kopierer eller etterligne programvaren eller øvrige deler av Tjenesten.

Kundedata

Gjennom Tjenesten vil du få tilgang til ulike interaktive funksjoner («Interaktive Tjenester») som tillater deg å legge inn eller dele innhold («Kundedata«).

Du eier dine Kundedata. Vi har rett til å bruke dine Kundedata og dele dem med tredjeparter i den grad det er nødvendig for å kunne levere Tjenesten, med de begrensninger som følger av innstillingene på brukerkontoen din og gjeldende personvernlovgivning.

Vi benytter aggregerte og anonymiserte Kundedata for å utvikle og forbedre våre tjenester og produkter.

Skadesløsholdelse

Du samtykker i å holde Aijob skadesløs for ethvert tap, inkludert indirekte tap, som oppstår som følge av eller i forbindelse med din bruk av Tjenesten eller brudd på disse Brukervilkårene.

Ansvarsbegrensning

Du kan kreve erstattet direkte tap som følge av at vi vesentlig misligholder våre forpliktelser etter avtalen.

Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves. Indirekte tap omfatter, men er ikke begrenset til, tapt fortjeneste av enhver art, tapte besparelser, tap av data og krav fra tredjeparter med unntak av idømt erstatningsansvar for rettsmangler.

Aijobs samlede erstatningsansvar i avtaleperioden skal uansett begrenses til det høyeste av 1) vederlaget du har betalt oss for tilgang til Tjenesten eller 2) Kr. 10.000.

Force Majeure

Dersom en av partene er forhindret fra å oppfylle sine forpliktelser etter denne avtalen på grunn av et ekstraordinært forhold utenfor partens kontroll, og som ikke med rimelighet kunne vært forutsett før denne avtalen ble signert, skal den andre part uten unødig opphold få varsel om at det foreligger et tilfelle av force majeure. Partenes forpliktelser etter denne avtalen suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer.

Force majeure kan være, men er ikke begrenset til krigsutbrudd, terror, streiker, lockout og naturkatastrofer.

Lenker til andre nettsider eller tjenester

Tjenesten kan inneholde lenker som fører til sider eiet av tredjeparter. Vi tar ikke ansvar for innholdet på disse nettsidene eller kvaliteten på disse tjenestene.

Lovvalg og verneting

Brukervilkårene reguleres av norsk rett. Eventuelle konflikter skal først søkes løst gjennom forhandlinger. Om partene ikke oppnår enighet om en løsning gjennom forhandlinger, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler med Stord tingrett som avtalt verneting.

Dersom du er en forbruker har du i tillegg mulighet til å klage til Forbrukerrådet, se https://www.forbrukerradet.no/klageguide/

Står du fast?

Ta kontakt med oss om du skulle ha spørsmål, eller måtte stå fast.